• پایتخت بسیار گران اداره می‌شود

    پایتخت بسیار گران اداره می‌شود

    عضو مجمع نمایندگان استان تهران، از شهرداری خواست تا بجای گرانتر اداره‌کردن پایتخت و نگاه به افزایش بودجه به احیای منابع راکد خود و فعال‌کردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد شهر بپردازد.

عکس